איסכור 2021

תנאי מכירה כלליים :

1. תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכל הזמנת טובין ו/או שירותים אצל איסכור מתכות ופלדות בע"מ ו/או איסכור שרותי גילוון בע"מ ו/או אדרס פלדות בע"מ ו/או פלמרכז בע"מ ו/או פלדרום בע"מ ו/או איסכור הנדסה בע"מ (להלן: "איסכור").

2. במקרים בהם חומרי הגלם ו\או הטובין המוזמנים אינם בתחומי מדינת ישראל במועד הזמנתם, עד למועד הגעתם לתחומי מדינת ישראל, אין חברת איסכור יכולה להתחייב לתאריך מחייב ולמועד אספקה מוגדר של חומרי הגלם המשמשים לצורך ביצוע ההזמנה. בכל מקרה אחר, מועדי האספקה שצוינו ע"י איסכור וככל שצוינו, הם משוערים בלבד. על הלקוח לקחת בחשבון, כי יתכנו בחברת איסכור ו/או אצל מי מספקיה, איחורים באספקת הטובין עקב מחסור בחומר גלם, תקלות בייצור, איחורים ו/או תקלות בשינוע הטובין שבגינם תתעכב מסירת הטובין.

3. ידוע ללקוח ומוסכם על ידו בזאת, כי ממועד מסירת הטובין ללקוח, איסכור לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו לטובין בתקופת אחסנתם ו/או הרכבתם ו/או שימוש שיעשה הלקוח בטובין. ידוע ללקוח כי הטובין מצריכים אחסנה ותחזוקה מיוחדים בשל רגישותם לחלודה וקורוזיה. על הלקוח לוודא בעצמו התאמת הטובין לכל שימוש בכוונתו לעשות בטובין לפני ולאחר מסירתם. במקרים בהם הובלת הטובין תבוצע ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו של הלקוח, איסכור לא תשא בכל אחריות לשלמות ואיכות הטובין מעת שהועמסו בחצרה על כלי רכב לשם המשלוח ללקוח. מאותה עת ואילך, האחריות המלאה לטובין ו/או לכל נזק העלול להיגרם לטובין ו/או לצדדים שלישיים מעת העמסת כלי הרכב למשלוח הטובין ללקוח, תחול על הלקוח ללא כל זכות לדרישת פיצוי ו/או שיפוי מצד חברת איסכור. המקובלת של הפלדה, איסכור אינה יכולה להתחייב לספק טובין במידות מדויקות, אלא בכפוף לאפיצות מסוימת. הצדדים קובעים בזאת את (Tolerance)

4. בשל האפיצות (Tolerance) המקובלת של הפלדה, איסכור אינה יכולה להתחייב לספק טובין במידות מדויקות, אלא בכפוףלאפיצות מסוימות. הצדדים קובעים בזאת את כמות הסבולת של ארצות EN כאפיצות המקובלת מראש על הצדדים.

5. מוסכם בין הצדדים כי מחיר הטובין מתבסס על אחד מהנתונים הבאים: מספר נמנה של יחידות ו/או אורך במטרים ו/או משקל, ועל כן:

5.1. במקרים בהם הטובין ימסרו בחצרי איסכור, יספרו וימדדו היחידות ע"י הלקוח או מי מטעמו לפני העמסתן בהובלה עצמית לשם משלוחם ללקוח, על הלקוח ו/או מי מטעמו לבצע ספירה ומדידה לפני מועד ההעמסה על כלי הרכב המוביל. מוסכם במפורש שהרישום בתעודות המשלוח יהווה הוכחה מכרעת לגבי מספר ו/או אורך היחידות שהועמסו בפועל. כשמחיר החומר מבוסס על משקל, ישקלו הטובין במאזני איסכור או במאזנים אחרים המתאימים לביצוע שקילה שכזו לפני העמסה על כלי הרכב. הנתונים בתעודות השקילה יהוו הוכחה מכרעת למשקל הסחורות על כלי הרכב.

5.2. במקרים בהם הטובין יועמסו בחצרי איסכור ע"י הלקוח, תלונות על אי התאמה במספר היחידות, האורך או המשקל, ימסרו לעובדי איסכור בסמוך למועד העמסת הטובין בחצרי איסכור.

5.3. במקרים בהם ההובלה תבוצע ע"י איסכור, על הלקוח יהיה לפרט תלונתו מיד עם פריקת הטובין ביעד אליו שוגרו הטובין, ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף שני ימי עבודה ממועד פריקת הטובין ביעד שנבחר ע"י הלקוח לאספקת הטובין. מוסכם כי קבלת הטובין אצל הלקוח וחתימת הלקוח או מי מטעמו על תעודת משלוח, תהווה אישור והודאה בכתב מטעם הלקוח כי הטובין התקבלו אצל הלקוח בהתאם לתנאי ההזמנה וכי הלקוח בדק את הטובין ומצאם מתאימים לשימוש הלקוח.

6. המחירים שנקבעו בעת ההזמנה, יהיו ניתנים להעלאה ע"י איסכור באם לפני פירעון מלוא התמורה בפועל, יוטל על אותו סוג של טובין, שירותים ו/או חומר גלם, מכס ו/או מס ו/או תשלום חובה אחר, העולים על אלה הקיימים בתאריך ההזמנה והחלים על מלאי חומרי הגלם המשמשים את איסכור ו/או הטובין הנמכרים. הודעת איסכור המפורטת ללקוח תחייב את הלקוח בתשלום המחיר המוגדל וספרי איסכור יהיו הוכחה מכרעת לשינוי מחיר הטובין.

7. באם הלקוח מאוגד במסגרת חברה בע"מ יהיו כל בעלי המניות והמנהלים ביום קבלת הטובין, ערבים לתשלום עבור הסחורות נשוא חשבונית זו.

8. איסכור תהיה אחראית להתאמת הטובין לתקן הבינלאומי החל בנסיבות. איסכור לא תהא אחראית כי הטובין יתאימו למטרה מסוימת, אלא אם זו צוינה במפורש ובכתב במסמך ששוגר ע"י איסכור ללקוח במועד ההזמנה. על הלקוח לערוך את כל הבדיקות, הקשורות לשימוש והתאמת הטובין לצורכי המשתמש הסופי לפני הזמנת הטובין מאיסכור וזאת על פי שיקול דעתו ובאחריותו.

9. על הלקוח להודיע מיידית ועד חלוף שני ימי עבודה וגם בכתב ובדואר רשום לאיסכור תוך 7 ימים ממועד המסירה, אם יגלה כל פגם באיכות הטובין ו/או אי התאמה אחרת בטובין,וכן להימנע מעשיית כל שימוש ו/או עיבוד הטובין ולאפשר לאיסכור או מי מטעמה עריכת בדיקה סבירה מתאימה של הטובין לפי שיקול דעת איסכור. במקרים בהם ולאחר בדיקה, יווכחו עובדי איסכור כי הטובין שסופקו ללקוח פגומים – תדאג איסכור על חשבונה להחליף את הטובין הפגומים, ללא חיוב הלקוח. פרט לאמור לעיל, לא תחול על איסכור כל אחריות שהיא לגבי הטובין הפגומים לרבות חבות בפיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שינבעו משימוש בטובין שכאלו לרבות הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות שיגרמו, אם יגרמו ללקוח, עקב אספקת הטובין הפגומים ו/או שימוש בהם ע"י צדדים שלישיים.

10. הלקוח מאשר כי הינו מודע לקיום הנחיות הכלליות לשימוש ב"איסכורית" מתוצרת איסכור, בענין - התאמת המוצר לסביבת התקנה, הובלה ואחסנה, התקנה ודרגת איכול, ובאפשרותו לקבל עותק מהנחיות אלו לפי בקשתו ע"מ להבטיח התאמת מוצר ה"איסכורית" לשימוש הלקוח.

11. באם יבקש הלקוח למסור לאיסכור שטרות של צדדים שלישיים לפירעון התמורה המגיעה מהלקוח לאיסכור, תהא איסכור זכאית לסרב ולקבל שטרות של צדדים שלישיים מבלי לנמק סירוב זה כלפי הלקוח.

12. כל חוב של לקוח לאיסכור בגין רכישת טובין או מתן שירותים ואשר לא ישולם במועד התשלום כפי שנקבע בתעודת המשלוח ו/או החשבונית שיונפקו ע"י איסכור, ישא ריבית החלה לגבי חריגות ופיגורים בפירעון חובות בחשבונות בנק דביטוריים המתנהלים בבנק הפועלים בע"מ.

13. הלקוח מאשר כי ידוע לו שאיסכור תבצע את הזמנת הלקוח במיוחד לצרכי הלקוח. ביטול ההזמנה או חלקה או שינוי תנאי מתנאי ההתקשרות מצד הלקוח לאחר קליטת ההזמנה באיסכור עשויים לגרום לאבדן ערך מוחלט של הטובין – והלקוח יחויב לפצות את "איסכור" בגין ערך הטובין ו/או בגובה הנזק האחר שיגרם לאיסכור.

14. גילוון הטובין וצביעתם של הטובין ככל שיבוצע ע"י איסכור לבקשת הלקוח יעשה על פי תקן 918 . מועדי אספקת הטובין לאחר גילוונם והתמורה המצוינת ע"י איסכור .Galvanaizing grade steel מבוססים על כך כי הטובין המועברים לגילוון מתאימים לגילוון לפי ההגדרה המקובלת של חומר לגילוון בעל נתוני הלקוח מאשר על פי בדיקתו ואחריותו כי הטובין הנמסרים על ידו לגילוון יתאימו לגילוון באבץ חם בטמפרטורה של כ – 450 מעלות צלזיוס וכי הטובין ימסרו לגילוון כשהם נקיים מצבע, זפת או סיבי ריתוך. עוד מאשר הלקוח כי בטובין הנמסרים לגילוון יהיו חורים לניקוז האבץ ויציאת אוויר ולא יהיו חללים אטומים. ידוע ללקוח כי הוא יחויב בתוספת מחיר לביצוע עבודות הגילוון אם יסתבר בתהליך הגילוון כי כתוצאה מאי התאמת הטובין לגילוון או מפגם בטובין, תידרש ע"י איסכור ביצוע פעולות נוספות החורגות מתהליך גילוון רגיל. במקרה כזה תוספת המחיר תחושב ע"י איסכור בהתחשב במחיר האבץ והעלויות הסבירות האחרות שנוספו בפועל. . המחירים מבוססים על עובי ציפוי נדרש בתקן הישראלי 918 , במקרה של חריגת בצבירת האבץ, הלקוח יחויב עבור הצבירה שהתווספה מעל התקן הישראלי 918

15. העיר תל אביב יפו נקבעת למקום השפוט הבלעדי על איסכור והלקוח.

16. התנאים בהסכם זה נקבעים כמוסכמים בין הצדדים אלא אם כן ישונו בכתב במפורש ומראש בין הצדדים.

17. הטובין יישארו רכושה הבלעדי של איסכור כל עוד לא שולמה מלוא התמורה המגיעה לאיסכור מהלקוח אף אם הטובין יאוחסנו מחוץ לחצרי איסכור. זכות החזקה והבעלות לגבי הטובין יעברו אל הקונה אך ורק לאחר שישלם בפועל מלוא התמורה המגיעה לאיסכור בגינה.

18. לאיסכור תהא זכות עיכבון ומשכון מופקד לגבי כל טובין של הלקוח אשר יהיו בחזקתה או במשמורתה, וזאת לפירעון כל חוב ולהבטחת קיום כל חבות אחרת של הלקוח כלפי איסכור.

19. חתימת הלקוח או מי מטעמו על תעודת המשלוח בהתאם, תהווה הסכמה לכל תנאי המכר המפורטים לעיל, שיחולו על יחסי המסחר שבין איסכור והלקוח. אישור: הנני לאשר בזאת כי הובאו לידיעתי תנאי המכירה הכלליים החלים לגבי רכישת טובין מקבוצת חברות מ"איסכור" כהגדרתה בתנאי המכר. אישור והסכמה: הנני לאשר בזאת כי הובאו לידיעתי תנאי המכירה הכללים החלים לגבי רכישת טובין מכ"א מקבוצת חברות איסכור כהגדרתה לעיל והנני מסכים כי הם יחולו לגבי רכישה עתידית מאיסכור.